Leveringsvoorwaarden

De Bijen bestuivingstechniek – 2016

Our terms and conditions are not available in other languages. Please contact De Bijen bestuivingstechniek for details and/or specific information.

Algemeen
In deze leveringsvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Leveringsvoorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van De Bijen bestuivingstechniek.

Schriftelijk: betekent berichtgeving via de post, per fax of op elektronische wijze.

Wederpartij of koper: de partij met wie De Bijen bestuivingstechniek een overeenkomst sluit (waaronder afnemers en opdrachtgevers) waarop de Leveringsvoorwaarden toepasselijk zijn.

Verkoper: De Bijen bestuivingstechniek.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van De Bijen bestuivingstechniek v.o.f., hierna te noemen De Bijen. In geval van tegenstrijdigheid met voorwaarden van de koper prevaleren de bepalingen van De Bijen, tenzij De Bijen de voorwaarden van de koper schriftelijk heeft erkend, met daarnaast uitdrukkelijke ontkenning van de toepasselijkheid van de eigen voorwaarden. Door het sluiten van een overeenkomst met De Bijen erkent de koper met deze voorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemmen.
Deze leveringsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op alle transacties die worden verricht via knuffelbijen.nl

Artikel 1. Aanbiedingen en bevestiging.
Indien niet binnen zeven werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
Een overeenkomst met De Bijen komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van De Bijen-zijde.

Artikel 2. Prijzen.
Indien tussen de data van de aanbieding en de koop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, een prijsstijging van de aangeboden en verkochte goederen mocht optreden door stijging van productiekosten, in- en uitvoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, dan is verkoper bevoegd deze door te berekenen. Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld zijn alle prijzen exclusief B.T.W.

Artikel 3. Levertijd en levering.
De levertijd wordt door De Bijen zo nauwkeurig mogelijk benaderd, doch kan alleen beschouwd worden als streefdatum/-periode.
Indien De Bijen door overmacht verhinderd is op normale wijze te leveren, zal De Bijen het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren zonder dat De Bijen hiervoor schadeplichtig zal zijn.

De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de geschatte levertijd. De overschrijding van de levertijd is geen reden tot het annuleren en/of weigeren van ontvangst en betaling van de bestelde goederen.

De te leveren goederen en metselbijen en/of honingbijen reizen voor rekening en risico van de koper.

Verzendkosten zijn de geldende tarieven van de Nederlandse besteldienst voor binnenland en buitenland, inclusief een vergoeding voor de verpakking. Verpakkingen kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid.
Het eigendom van de door De Bijen geleverde goederen verblijft bij de verkoper, totdat de koper al zijn verplichtingen is nagekomen, welke voortvloeien uit eerdere of latere met de verkoper gesloten overeenkomsten van welke aard ook.

Artikel 4b. Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door De Bijen uitgegeven werken, informatie op informatiedragers en print-outs daarvan berusten bij De Bijen. Onder intellectuele eigendomsrechten worden mede begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door De Bijen of bij wet toegestaan, mag niets uit de door De Bijen uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens De Bijen wegens schade ontstaan door de schending van zijn verplichtingen, is de Wederpartij verplicht van diegene aan wie hij al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook door De Bijen uitgegeven werken ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.

Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit materiaal van De Bijen te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van De Bijen voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van het niet uitlopen van metselbijen of het niet uitvliegen van honingbijen – die de Wederpartij lijdt doordat De Bijen tekortschiet in de nakoming van een overeenkomst of in verband met de uitvoering van een overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

De aansprakelijkheid van De Bijen voor schade die de wederpartij lijdt door oogstderving, is uitgesloten.

De aansprakelijkheid van De Bijen voor schade die de wederpartij lijdt door het niet vestigen van metselbijen in een aangeboden bijenhotel, is uitgesloten.

De aansprakelijkheid van De Bijen voor de gezondheid van de geleverde metselbijen en/of honingbijen nadat ze meer dan 48 uur in bezit zijn van de koper, is uitgesloten

De Wederpartij vrijwaart De Bijen tegen alle aanspraken van derden in verband met De Bijen gesloten overeenkomsten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die De Bijen in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

Artikel 6. Betalingen.
Tenzij anders overeengekomen dienen de betalingen voor de verzendingsdatum te worden overgemaakt op Iban NL89 RABO 0117 8191 15 ten name van De Bijen bestuivingstechniek, Hatertseweg 618 B te Nijmegen.

Wanneer een betalingen na bevestiging van de overeenkomst door de koper niet binnen 14 dagen wordt verricht, wordt de verzending van de bestelling geannuleerd en worden annuleringskosten in rekening gebracht, maximaal ter hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 7. Klachten, retourneren en ruilen.
Klachten over geleverde producten of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan De Bijen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

Ruilen of retourneren van goederen en/of knuffelbijen of metselbijen en/of honingbijen is niet mogelijk.

Artikel 8. Partiƫle nietigheid
Indien een bepaling uit een overeenkomst met een Wederpartij en/of deze Leveringvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of deze Leveringsvoorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke tekst invulling wordt gegeven.

Artikel 9. Verjaring/verval
Alle rechtsvorderingen jegens De Bijen, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 10. Toepasselijk recht/geschillen.
Alle overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht.
Eventuele geschillen tussen koper en De Bijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de verkoper.